Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je firma Jazyky s lehkostí, s.r.o, Štrauchova 560, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ 140 72 122, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48747, e-mail info@jazykyslehkosti.cz.
 • Údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


Osobní údaje, účel a doba jejich zpracování

 • Správce zpracovává údaje, které mu jsou svobodně a dobrovolně poskytnuty subjektem údajů za účelem získání informací o službách poskytovaných správcem nebo za účelem uzavření smlouvy. Takovými osobními údaji je jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně IČ firmy.
 • Pokud je pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely potřeba souhlas daného subjektu, pak budou takové údaje k danému účelu zpracovávány pouze na základě uděleného písemného souhlasu.
 • Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu poskytování služeb. Po ukončení smluvního vztahu jsou údaje uchovávány pro účely přímého marketingu a po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).
 • Pro účely přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv ukončit odpovědí NE po obdržení obchodního sdělení.
 • Osobní údaje mohou být za účelem zpracování předány subdodavatelům (poskytovatelé webových či IT služeb, účetní firma). Zpracovávané osobní údaje nebudou předány třetím stranám pro obchodní účely.
 • Webové stránky využívají ke své činnosti souborů cookies, které sledují chování jejich uživatelů. Používání cookies je možné na počítači zakázat.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům - právo na potvrzení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 • Právo na opravu osobních údajů - právo na to, aby správce opravil či doplnil Vaše osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut") - v případech stanovených zákonem máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje vymazal.
 • Právo na omezení zpracování - v případech stanovených zákonem máte právo požadovat, aby správce zpracování Vašich osobních údajů omezil.
 • Právo na přenositelnost údajů - za podmínek stanovených zákonem máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 • Právo vznést námitku - právo vznést námitku proti zpracování. Správce pak nadále nebude údaje zpracovávat, pokud jeho oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


Tyto zásady o ochraně osobních údajů jsou platné od 1. 1. 2022.