Obchodní podmínky


Základní údaje o dodavateli služeb

Jazyky s lehkostí, s. r. o.

sídlo: Štrauchova 560, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

e-mail: info@jazykyslehkosti.cz

IČ: 14072122

DIČ:  CZ14072122

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48747

Plátce DPHIndividuální výuka

Termíny individuální výuky jsou plánovány na 10 (15/20) lekcí dopředu a hrazeny předem na základě vydané faktury převodem na účet. Student se zavazuje uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být výuka ze strany dodavatele ukončena.

Předplacené lekce je možné vyčerpat do 3 (4/6) měsíců od zaplacení. Částku za lekce nevyužité v dohodnutém termínu lze po domluvě vyčerpat v podobě asynchronní výuky.

V případě, že se student nemůže na naplánovanou výuku ze závažných důvodů dostavit a oznámí tuto skutečnost dodavateli více jak 24 hodin před začátkem lekce, takto včas omluvená lekce nebude účtována a dodavatel nabídne podle svých možností náhradní termín výuky.

Pokud se v případě včas omluvené lekce obě strany nedohodou na náhradním termínu výuky, je možné po dohodě zaslat obsah připravené hodiny ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). V takovém případě bude výuka účtována v plné výši.

V případě, že bude výuka zrušena studentem méně jak 24 hodin před jejím začátkem, bude mu zaslán obsah připravené hodiny ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). Tato lekce bude účtována v plné výši.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na výuku do 15 minut po začátku hodiny, není dodavatel povinen na studenta dále čekat a taková hodina bude účtována v plné výši. Dostaví-li se student v tomto limitu, výuka proběhne, ale dodavatel není povinen lekci prodloužit o studentovo zpoždění ani je jinak vynahrazovat.

V případě zrušení výuky ze strany dodavatele bude veškerá předplacená výuka po dohodě se studentem

  • odučena v náhradním termínu; nebo
  • přesunuta do dalšího měsíce, přičemž se adekvátně prodlouží lhůta pro vyčerpání předplacených lekcí; nebo
  • nahrazena e-lekcí, která bude studentovi zaslána do společné Google Classroom.


Off-line výuku je možné po předchozí domluvě nahradit on-line lekcí.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Kurzy pro dva

Termíny kurzů pro dva studenty jsou plánovány na 10 (15/20) lekcí dopředu a hrazeny předem na základě vydaných faktur převodem na účet. Studenti se zavazují uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být výuka ze strany dodavatele ukončena.

Předplacené lekce je možné vyčerpat do 3 (4/6) měsíců od zaplacení. Částku za lekce nevyužité v dohodnutém termínu lze po domluvě vyčerpat v podobě asynchronní výuky.

V případě, že se některý ze studentů nemůže na naplánovanou výuku ze závažných důvodů dostavit a oznámí tuto skutečnost dodavateli více jak 24 hodin před začátkem lekce, pak

  • je možné se souhlasem druhého studenta lekci bez sankcí přesunout na náhradní termín; nebo
  • v případě, že druhý student nesouhlasí s přesunem výuky na náhradní termín, proběhne výuka podle plánu a omluvený účastník obdrží obsah hodiny formou e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). Taková výuka je účtována v plné výši.

V případě, že bude výuka zrušena studentem méně jak 24 hodin před jejím začátkem, bude mu zaslán obsah připravené hodiny ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem) a výuka bude účtována v plné výši.

V případě, že se ani jeden ze studentů bez omluvy nedostaví na výuku do 15 minut po začátku hodiny, není dodavatel povinen na ně dále čekat a taková hodina bude účtována v plné výši. Dostaví-li se alespoň jeden ze studentů v tomto limitu, výuka proběhne, ale dodavatel není povinen lekci prodloužit o studentovo zpoždění ani je jinak vynahrazovat.

V případě zrušení výuky ze strany dodavatele bude veškerá předplacená výuka po dohodě se studenty

  • odučena v náhradním termínu; nebo
  • přesunuta do dalšího měsíce, přičemž se adekvátně prodlouží lhůta pro vyčerpání předplacených lekcí; nebo
  • nahrazena e-lekcí, která bude studenům zaslána do společné Google Classroom.

Off-line výuku je možné po předchozí domluvě nahradit on-line lekcí.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Skupinové kurzy

Platba za kurz je fakturována předem a hrazena převodem na účet. Účast na kurzu je podmíněna zaplacením kurzovného.

Pokud student odstoupí z kurzu před jeho zahájením (po odeslání závazné přihlášky, ale před uskutečněním první lekce), bude mu účtováno 20% celkové ceny kurzu.

V případě, že se student nemůže zúčastnit některé z lekcí, bude mu obsah zameškané výuky zaslán ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). Neúčast na lekci nezakládá nárok na vrácení části kurzovného.

V případě, že se student nemůže započatého kurzu dlouhodobě účastnit kvůli překážkám vzniklým na jeho straně, kurzovné se nevrací. Výjimkou mohou být náhlé zdravotní potíže, které studentovi znemožní zúčastnit se více než poloviny lekcí. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře a v takovém případě bude adekvátní část kurzovného převedena na jiný kurz či individuální výuku.

V případě, že se na kurz nepřihlásí dostatečný počet studentů potřebný k jeho otevření, vyhrazuje si dodavatel právo kurz zrušit. V takovém případě budou již přihlášeným studentům veškeré uhrazené platby do 7 dnů od zrušení kurzu vráceny v plné výši.

V případě zrušení jednotlivé lekce ze strany dodavatele bude výuka po domluvě se studenty

  • odučena v náhradním termínu; nebo
  • nahrazena e-lekcí zaslanou do společné Google Classroom.

V případě, že bude kurz ze závažných důvodů na straně dodavatele úplně zrušen v průběhu trvání, bude studentům do 7 dnů od zrušení kurzu vrácena částka za všechny nevyčerpané lekce.

Off-line výuku je možné po předchozí domluvě nahradit on-line lekcí.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Asynchronní výuka

Termíny asynchronní výuky jsou plánovány na 10 (15/20) lekcí dopředu a hrazeny předem na základě vydané faktury převodem na účet. Student se zavazuje uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být výuka ze strany dodavatele ukončena.


Konzultace


Termíny konzultací jsou plánovány po dohodě obou stran. Konzultace se dle domluvy konají buď v učebně na adrese Denisova 585, Jičín, on-line, nebo po telefonu.

V případě, že se klient ze závažného důvodu nemůže naplánované konzultace zúčastnit a oznámí tuto skutečnost dodavateli více jak 12 hodin předem, konzultace bude přesunuta na jiný, oběma stranám vyhovující, termín.

V případě zrušení konzultace ze strany klienta méně než 12 hodin před jejím začátkem tato bez náhrady propadá.

V případě, že by domluvený termín konzultace musel ze závažných důvodů zrušit dodavatel, bude konzultace přesunuta na jiný, oběma stranám vyhovující, termín.

Platba za konzultaci je fakturována po jejím skončení, splatnost faktury je 7 dní.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Premium Care Pack

Premium Care Pack lze zakoupit jako jednotlivou konzultaci, nebo v balíčku 5 konzultací.  Konzultace se hradí předem na základě vydané faktury převodem na účet. Klient se zavazuje uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být spolupráce ze strany dodavatele ukončena.


Předplacené konzultace je možné vyčerpat do 3 měsíců od zaplacení, poté nevyužité konzultace bez náhrady propadají.


V případě, že se klient ze závažného důvodu nemůže naplánované konzultace zúčastnit a oznámí tuto skutečnost dodavateli více jak 12 hodin předem, konzultace bude přesunuta na jiný, oběma stranám vyhovující, termín.

V případě zrušení konzultace ze strany klienta méně než 12 hodin před jejím začátkem tato bez náhrady propadá.

V případě, že by domluvený termín konzultace musel ze závažných důvodů zrušit dodavatel, bude konzultace přesunuta na jiný, oběma stranám vyhovující, termín.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Řešení technických problémů při on-line výuce/konzultacích

On-line výuka a konzultace probíhají přes WHEREBY, případně po dohodě přes jinou, pro výuku/konzultaci vhodnou, platformu.

V případě, že na straně dodavatele dojde k technickým problémům, které znemožní konání on-line lekce či konzultace v dohodnutém termínu, zavazuje se dodavatel nabídnout klientovi náhradní termín.

V případě, že dojde k technickým problémům znemožňujícím konání on-line lekce/konzultace přes WHEREBY na straně klienta, je možné po dohodě setkání uskutečnit po telefonu (telefonát, videohovor), případně on-line lekci nahradit e-lekcí zaslanou do společné Google Classroom (případně e-mailem). Tato lekce bude účtována v plné výši.


Jazykové služby pro firmy

Ceny a podmínky jazykových služeb pro firemní zákazníky (firemní výuka, tlumočení, překlady textů, korektury textů, virtuální asistence) se řídí konkrétní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a zákazníkem.


Reklamace

V případě nespokojenosti klienta s kvalitou poskytovaných služeb je nutné, aby o této skutečnosti informoval dodavatele písemně na info@jazykyslehkosti.cz, a to bez zbytečného odkladu. Uplatnění a vyřízení reklamace bude klientovi písemně potvrzeno.

 

V případě sporu má klient (spotřebitel) právo na mimosoudní řešení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Veškeré bližší informace k možnosti mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na jejich stránkách www.coi.cz.  Je možné rovněž využít platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/.