Obchodní podmínky


Individuální výuka

Termíny individuálních lekcí jsou plánovány na 10 lekcí dopředu a takto naplánovaná výuka je hrazena na základě vydané faktury převodem na účet. Student se zavazuje uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být výuka ze strany lektorky ukončena.

Předplacené lekce je možné vyčerpat do 3 měsíců od zaplacení, poté nevyužité lekce bez náhrady propadají.

V případě, že se student nemůže na naplánovanou výuku ze závažných důvodů dostavit a oznámí tuto skutečnost lektorce více jak 24 hodin před začátkem lekce, lektorka podle svých možností nabídne jiný vhodný termín, případně bude taková lekce přesunuta do dalšího měsíce.

V případě, že bude výuka zrušena studentem méně jak 24 hodin před jejím začátkem, lekce bez náhrady propadá.

V případě zrušení výuky ze strany lektorky bude veškerá předplacená výuka odučena v náhradním termínu stanoveném po domluvě se studentem, nebo bude přesunuta do dalšího měsíce. Zároveň se adekvátně prodlužuje lhůta pro vyčerpání předplacených lekcí.

Lektorka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Skupinové kurzy, přípravné kurzy na jazykové zkoušky

Platba za kurz je fakturována předem a hrazena převodem na účet. Účast na kurzu je podmíněna zaplacením kurzovného.

Pokud student odstoupí z kurzu před jeho zahájením (po odeslání závazné přihlášky, ale před uskutečněním první lekce), bude mu účtováno 20% celkové ceny kurzu.

V případě, že se student nemůže započatého kurzu nadále účastnit kvůli překážkám vzniklým na jeho straně, kurzovné se nevrací. Výjimkou mohou být náhlé zdravotní potíže, které studentovi znemožní zúčastnit se více než poloviny lekcí. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře a v takovém případě bude adekvátní část kurzovného převedena na jiný kurz či individuální výuku.

V případě, že se na kurz nepřihlásí dostatečný počet studentů potřebný k jeho otevření, vyhrazuje si lektorka právo kurz zrušit. V takovém případě budou již přihlášeným studentům veškeré uhrazené platby do 7 dnů od zrušení kurzu vráceny v plné výši.

V případě zrušení jednotlivé lekce ze strany lektorky bude výuka odučena v náhradním termínu stanoveném po domluvě se studenty.

V případě, že bude kurz ze závažných důvodů na straně lektorky úplně zrušen v průběhu trvání, bude studentům do 7 dnů od zrušení kurzu vrácena částka za všechny nevyčerpané lekce.

Lektorka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.