Obchodní podmínky


Individuální výuka

Termíny individuální výuky jsou plánovány na 10 lekcí dopředu a hrazeny předem na základě vydané faktury převodem na účet. Student se zavazuje uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být výuka ze strany lektorky ukončena.

Předplacené lekce je možné vyčerpat do 3 měsíců od zaplacení, poté nevyužité lekce bez náhrady propadají.

V případě, že se student nemůže na naplánovanou výuku ze závažných důvodů dostavit a oznámí tuto skutečnost lektorce více jak 24 hodin před začátkem lekce, takto včas omluvená lekce nebude účtována a lektorka nabídne podle svých možností náhradní termín výuky.

Pokud se v případě včas omluvené lekce obě strany nedohodou na náhradním termínu výuky, je možné po dohodě zaslat obsah připravené hodiny ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). V takovém případě bude výuka účtována v plné výši.

V případě, že bude výuka zrušena studentem méně jak 24 hodin před jejím začátkem, bude mu zaslán obsah připravené hodiny ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). Tato lekce bude účtována v plné výši.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na výuku do 15 minut po začátku hodiny, není lektorka povinna na studenta dále čekat a taková hodina bude účtována v plné výši. Dostaví-li se student v tomto limitu, výuka proběhne, ale lektorka není povinna lekci prodloužit o studentovo zpoždění ani je jinak vynahrazovat.

V případě zrušení výuky ze strany lektorky bude veškerá předplacená výuka po dohodě se studentem

  • odučena v náhradním termínu; nebo
  • přesunuta do dalšího měsíce, přičemž se adekvátně prodlouží lhůta pro vyčerpání předplacených lekcí; nebo
  • nahrazena e-lekcí, která bude studentovi zaslána do společné Google Classroom.


Off-line výuku je možné po předchozí domluvě nahradit on-line lekcí.

Lektorka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Kurzy pro dva

Termíny kurzů pro dva studenty jsou plánovány na 10 lekcí dopředu a hrazeny předem na základě vydaných faktur převodem na účet. Studenti se zavazují uhradit fakturu za výuku do data splatnosti uvedeného na faktuře (7 dní). Neuhrazením faktury může být výuka ze strany lektorky ukončena.

Předplacené lekce je možné vyčerpat do 3 měsíců od zaplacení. Poté nevyužité lekce bez náhrady propadají.

V případě, že se některý ze studentů nemůže na naplánovanou výuku ze závažných důvodů dostavit a oznámí tuto skutečnost lektorce více jak 24 hodin před začátkem lekce, pak

  • je možné se souhlasem druhého studenta lekci bez sankcí přesunout na náhradní termín; nebo
  • v případě, že druhý student nesouhlasí s přesunem výuky na náhradní termín, proběhne výuka podle plánu a omluvený účastník obdrží obsah hodiny formou e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). Taková výuka je účtována v plné výši.

V případě, že bude výuka zrušena studentem méně jak 24 hodin před jejím začátkem, bude mu zaslán obsah připravené hodiny ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem) a výuka bude účtována v plné výši.

V případě, že se ani jeden ze studentů bez omluvy nedostaví na výuku do 15 minut po začátku hodiny, není lektorka povinna na ně dále čekat a taková hodina bude účtována v plné výši. Dostaví-li se alespoň jeden ze studentů v tomto limitu, výuka proběhne, ale lektorka není povinna lekci prodloužit o studentovo zpoždění ani je jinak vynahrazovat.

V případě zrušení výuky ze strany lektorky bude veškerá předplacená výuka po dohodě se studenty

  • odučena v náhradním termínu; nebo
  • přesunuta do dalšího měsíce, přičemž se adekvátně prodlouží lhůta pro vyčerpání předplacených lekcí; nebo
  • nahrazena e-lekcí, která bude studenům zaslána do společné Google Classroom.

Off-line výuku je možné po předchozí domluvě nahradit on-line lekcí.

Lektorka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.


Skupinové kurzy, přípravné kurzy na jazykové zkoušky

Platba za kurz je fakturována předem a hrazena převodem na účet. Účast na kurzu je podmíněna zaplacením kurzovného.

Pokud student odstoupí z kurzu před jeho zahájením (po odeslání závazné přihlášky, ale před uskutečněním první lekce), bude mu účtováno 20% celkové ceny kurzu.

V případě, že se student nemůže zúčastnit některé z lekcí, bude mu obsah zameškané výuky zaslán ve formě e-lekce do společné Google Classroom (případně e-mailem). Neúčast na lekci nezakládá nárok na vrácení části kurzovného.

V případě, že se student nemůže započatého kurzu dlouhodobě účastnit kvůli překážkám vzniklým na jeho straně, kurzovné se nevrací. Výjimkou mohou být náhlé zdravotní potíže, které studentovi znemožní zúčastnit se více než poloviny lekcí. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře a v takovém případě bude adekvátní část kurzovného převedena na jiný kurz či individuální výuku.

V případě, že se na kurz nepřihlásí dostatečný počet studentů potřebný k jeho otevření, vyhrazuje si lektorka právo kurz zrušit. V takovém případě budou již přihlášeným studentům veškeré uhrazené platby do 7 dnů od zrušení kurzu vráceny v plné výši.

V případě zrušení jednotlivé lekce ze strany lektorky bude výuka po domluvě se studenty

  • odučena v náhradním termínu; nebo
  • nahrazena e-lekcí zaslanou do společné Google Classroom.

V případě, že bude kurz ze závažných důvodů na straně lektorky úplně zrušen v průběhu trvání, bude studentům do 7 dnů od zrušení kurzu vrácena částka za všechny nevyčerpané lekce.

Off-line výuku je možné po předchozí domluvě nahradit on-line lekcí.

Lektorka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které budou během výuky zmíněny, především o skutečnostech soukromé povahy nebo týkajících se obchodního tajemství.